Legal notice

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, erkent de bezoeker (hierna "u" genoemd) dat hij deze legal notice heeft gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Wij vragen u dan ook deze aandachtig te lezen.

a) Bedrijfsgegevens

De website wordt uitgegeven door Phished BV en haar zuster- en/of dochtervennootschappen, met maatschappelijke zetel te Bondgenotenlaan 138, 3000 Leuven, BELGIË, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0735.908.019 (RPR Leuven)

(hierna "Phished" genoemd)

b) Cookiebeleid en privacybeleid

Voor gedetailleerde informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid en Privacybeleid.

c) Intellectuele eigendom (IP)

Alle inhoud op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, grafieken, logo's, knoppictogrammen, software en handelsmerken, is eigendom van Phished of zijn leveranciers of klanten en wordt beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze website is de exclusieve eigendom van Phished en wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten. Ongeoorloofd gebruik of reproductie van inhoud op deze site is ten strengste verboden.

d) Aansprakelijkheid

Phished stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. Phished geeft echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de informatie op deze website. De informatie en materialen op deze site worden geleverd "as is" zonder enige vorm van garantie.

Deze website, noch de sites of documenten waartoe via deze website toegang wordt verkregen, applicaties en alle bovengenoemde informatie en dergelijke, ontslaan de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om te controleren of deze informatie geschikt is voor hun doel alvorens deze te gebruiken.

Phished, haar werknemers en agenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte schade of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze site, of het gebruik en de verspreiding van informatie op deze site.

e) Toegang tot de website

Hoewel Phished ernaar streeft om de website toegankelijk te houden en vlot te laten werken, garandeert Phished niet dat de site ononderbroken of foutloos zal zijn. Phished is niet aansprakelijk voor eventuele downtime, onderbrekingen of andere problemen die zich kunnen voordoen met de website.

f) Correcties en wijzigingen

De website kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, die door Phished naar eigen goeddunken zullen worden gecorrigeerd zodra deze worden ontdekt. Phished behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, verbeteringen en/of aanpassingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen of de producten en diensten waarnaar op deze site wordt verwezen. Phished wijst alle verantwoordelijkheid af voor gegevens die binnen, via of buiten deze site worden verkregen of waartoe toegang wordt verkregen.

g) Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar externe websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Phished. Phished heeft geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of praktijken van deze websites. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring door Phished van de externe website of enige associatie met de exploitanten ervan. Phished wijst alle aansprakelijkheid af voor inhoud en/of diensten die worden aangeboden via andere websites van andere entiteiten die toegankelijk zijn via links, hyperlinks of advertenties op de website. Bovendien wijst zij alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik ervan door u, aangezien de inhoud van deze websites het exclusieve eigendom is van derden.

h) Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze juridische kennisgeving en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze website worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze juridische kennisgeving of het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Leuven, België.

i) Wijzigingen in deze legal notice

Phished behoudt zich het recht voor om deze legal notice op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en worden direct na plaatsing van kracht. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

j) Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze juridische kennisgeving, neem dan gerust contact met ons op via [email protected].